Operativní leasing - leták

Leasing průmyslových robotů

Nabídka operativního leasingu pro průmyslové roboty

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Prosím login to send this document by email!

Vložte na své webové stránky

Select page to start with

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

1. Prost ř ednictvím operativního leasingu na roboty ABB získáte š pi č kov ý produkt pro va š í v ý robu a nebudete muset vynakládat nemalé vstupní investi č ní nálady na robotizaci va š eho v ý robního procesu. Navíc vám garantujeme po celou dobu pronájmu dostupnost servisu p ř ímo od v ý robce robot ů . V š echny náklady jsou rozprost ř ené do 60 m ě síc ů . OPERATIVNÍ LEASING ROBOTICK Ý CH ZA Ř ÍZENÍ V Č ETN Ě FULL SERVISU ROBOTIZUJTE VA Š I V Ý ROBU ZA MINIMUM PO Č ÁTE Č NÍCH INVESTIC S FIXNÍMI NÁKLADY PO CELOU DOBU TRVÁNÍ PRONÁJMU MINIMÁLNÍ PO Č ÁTE Č NÍ INVESTICE

2. V ý hody

• Fixní m ě sí č ní poplatky (pravidelná m ě sí č ní splátka)

• A lokace splátky p ř ímo do da ň ov ě uznateln ý ch náklad ů

• O ptimalizace v ý daj ů (bez jednorázové zát ěž e cash flow)

• Komplexní servis - Full Service

• D opl ň kové slu ž by za zv ý hodn ě né ceny (úpravy software, programování, instala č ní práce)

Sou č ástí produktu

• O dborná konzultace, návrh nejefektivn ě j š ího a nejekonomi č t ě j š ího ř e š ení (v ý b ě r vhodného robotického za ř ízení zna č ky ABB)

• P ronájem robotického za ř ízení (délka trvání smlouvy 5 let/60 splátek)

• I nstalace robotického za ř ízení a uvedení do provozu

• Servisní smlouva p ř ímo s dodavatelem robotického za ř ízení

• Full Service

• Garantovan ý dojezd 12 hodin • Technická podpora non-stop • Pravidelná údr ž by • Vzdálené monitorování a diagnostika INFORMACE

Zobrazení

 • 903 Total Views
 • 738 Zobrazení webových stránek
 • 165 Embeded Views

Akce

 • 0 Social Shares
 • 0 hodnocení
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 2 www.smar-cz.cz
  No presentation available.